| PRAKTYKI |

Rzeczoznawca Majątkowym jest to osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania wyceny nieruchomości. W celu uzyskania uprawnień państwowych rzeczoznawcy majątkowego po ukończeniu studiów podyplomowych bądź wyższych o specjalności związanej z gospodarką nieruchomościami, niezbędne jest odbycie praktyki na Rzeczoznawcę Majątkowego. Podstawa prawna realizowania praktyki to: ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomościami (Dz. U. 2014, poz. 328). 

Uczestnicy praktyk:
Praktyki zawodowe dla rzeczoznawców majątkowych skierowane są do osób posiadających :
• wykształcenie wyższe (magisterskie) o specjalności związanej z gospodarką nieruchomościami
• bądź posiadających wykształcenie wyższe  i ukończone studia podyplomowe z zakresu: „Wycena nieruchomości” 

Czas trwania:
Praktyki zawodowe rzeczoznawców majątkowych trwają 6 miesięcy. W tym okresie kandydat samodzielnie sporządza 6 operatów szacunkowych, do wyboru z ośmiu tematów przedstawionych poniżej:
• nieruchomości lokalowej, w podejściu porównawczym, metodą porównywania parami,
• nieruchomości zabudowanej, w podejściu porównawczym, metodą korygowania ceny średniej,
• nieruchomości przynoszącej lub mogącej przynosić dochód, w podejściu dochodowym, budynku lub budowli, w podejściu kosztowym,
• nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego,
• nieruchomości leśnej lub rolnej dla celu ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie,
• nieruchomości gruntowej w celu naliczenia opłaty adiacenckiej,
•  nieruchomości jako przedmiotu ograniczonego prawa rzeczowego; 

Co zyskujesz decydując się na praktykę z nami?
• masz zagwarantowaną opiekę merytoryczną Rzeczoznawcy, możliwość przekazywania operatów do sprawdzenia na każdym etapie pracy,
• dostaniesz zaświadczenie o uczestnictwie w praktyce, które ułatwi Ci uzyskanie niezbędnych danych potrzebnych do wykonania operatów,
• kandydaci na Rzeczoznawców Majątkowych otrzymają w trakcie praktyk wyceny nieruchomości wzory operatów szacunkowych, stanowiących dużą pomoc w wykonaniu własnych. Wzory operatów pomagają praktykantom w uniknięciu kardynalnych błędów.
• dostajesz moduły najważniejszych informacji dotyczących konkretnych metod wyceny
• co miesięczne spotkana omawiające kluczowe aspekty prawne i metodykę

Koszty i pytania związane z odbyciem praktyki:
Zgłoszenie zainteresowania odbyciem praktyki zawodowej – biuro@anovanieruchomosci.pl